...ABOUT OUR COMPANY...

HOME

Our about

ABOUT US..

ในปัจจุบันนี้ ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค มีความละเอียดและใส่ใจมากขึ้นเพราะต้องการคุณภาพและความปลอดภัยที่ดีที่สุดและคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปซึ่งทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารต้องพัฒนาตัวเองและปรับวิสัยทัศน์ให้ทันต่อเหตุการณ์รอบข้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากกว่าอดีตที่ผ่านมา อันได้แก่การ  ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การสร้างผลิตภัณฑ์อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงทีสุุดและการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ได้อย่างดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน

ทางบริษัทฯเรา รับสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ทำงานเฉพาะด้านของแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตนั้นๆ เครื่องจักรที่สร้างจะประกอบไปด้วย กลไกทางเครื่องกล ( Mechanical )  ระบบไฮดรอลิค ( Hydraulic ) ระบบนิวเมติก ( Pneumatic ) เป็นพื้นฐานของระบบ ส่วนระบบควบคุมจะใช้ ระบบควบคุมไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น Relay ไปจนถึง ระบบควบคุมด้วยโปรแกรม ( PLC และ Touch Screen ) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบ